Menu Close

Tvarkos, aprašai

*ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT
REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

*ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

*ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

* Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

* ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

* ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠYMAS

* ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

*ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS MOKYMOSI REGULIAVIMO KRŪVIO BEI NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠYMAS

* Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos darbo tvarkos aprašas

* Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

 * Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas

 *Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos direktorės įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos, krizių valdymo komandos sudėties ir darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

*Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 

*  Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos, intervencijos tvarka 

    Priedas Nr. 1 Praleistų pamokų pateisinimas

 Gimnazijos naudojimo persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos aprašas

Moksleivių pažangos ir pasiekimų skatinimo tvarka 

* Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos ir Baltosios Vokės “Šilo” gimnazijų IIIG-IVG klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo mokinio individualaus ugdymo plano dalykų, dalyko programos kurso keitimo struktūra ir jo keitimo tvarka

Savarankiško mokymosi ir mokymo namuose organizavimo tvarka

*PRIEKABIAVIMO, SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO, PERSEKIOJIMO IR SMURTO ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOJE PREVENCIJOS TAISYKLĖS

Skip to content