Menu Close

Tėvų komitetas

Gimnazijos tėvų komitetą sudaro  1-IVG klasių mokinių tėvų atstovai.  Atstovai išrenkami klasės tėvų susirinkimuose trejiems metams. Tarybai vadovauti išrenkamas pirmininkas, pavaduotojas, dokumentacijai tvarkyti – sekretorius. Tėvų komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto  narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Tėvų komitetas:

1. organizuoja tėvų komiteto posėdžius (susirinkimus);
2. teikia pasiūlymus ugdymo planams sudaryti ir nustatant papildomo ugdymo kryptis;
3. analizuoja mokinių mokymosi sąlygas, techninių ir informacinių priemonių tikslingumą. Teikia ir aptaria siūlymus dėl papildomų lėšų rinkimo mokinių mokymosi sąlygoms gerinti. Organizuoja lėšų rinkimą ir kontroliuoja jų naudojimą;
4. bendrauja su klasės mokinių tėvais ir informuoja juos apie gimnazijos tėvų tarybos teiktus siūlymus ir nutarimus;
5. sprendžia klausimus dėl vaiko apsaugos nuo smurto, prievartos, išnaudojimo;
6. dalyvauja organizuojant mokinių laisvalaikį: padeda pasiruošti ir dalyvauja popamokiniuose renginiuose, organizuoja bendras vaikų ir tėvų išvykas, ekskursijas, konkursus;
7. prisideda organizuojant  tėvų švietimą,  siūlo aktualias temas.

Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkime. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.

Tėvų visuotiniame tėvų susirinkime, kuris įvyko 2023-02-09 d. buvo išrinktas naujas gimnazijos tėvų komitetas:
1. Elvyra Kviatkovska – Tėvų komiteto pirmininkė
2. Veslava Jutkevič – pirmininkės pavaduotoja
3. Agata Vrublevskaja
4. Renata Lodziato
5. Elžbieta Domulevič

 

Skip to content