Menu Close

Gimnazijos istorija, gimnazijos globėja

Gimnazijos gyvenimo akimirkos 2022/2023 m.m.(čia)

GIMNAZIJOS ISTORIJA

1955 metais Baltojoje Vokėje pastatoma mokykla, kurioje buvo mokoma lietuvių ir rusų kalbomis. Nuo 1995 m. mokykloje ugdymas vyksta lenkų kalba. Mokykloje sėkmingai vyksta ugdymo procesas. 2004 m. liepos 14 d.  Baltosios Vokės 1-ajai vidurinei mokyklai suteikiamas žymios prozininkės Elizos Ožeškovos vardas. 2005 m. švenčiant penkiasdešimtmetį, pristatomi mokyklos himnas ir vėliava.

2006, 2009, 2010, 2013 ir 2014 m. mokykla užima aukščiausias vietas konkurse „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel“, kurio pagrindiniai kriterijai – mokinių žinių rezultatai bei įstojimas į aukščiausias mokyklas  ir mokyklos laimėjimai. 2010 metas – palankūs ūkio darbams: remontuotas pirmasis pastato aukštas – aktų salė, sporto salė, valgykla.

2011, 2012, 2013 m. žymūs ekskursijomis, suvienijusiomis visą mokyklos bendruomenę – kelionė į Baltarusiją „Elizos Ožeškovos pėdsakais“, viešnagė Kėdainiuose – Česlavo Milošo tėviškėje, ekskursijos, susijusios su Juzefui Pilsudskiui brangiomis vietomis ir kt.

Nuo 2015 m. liepos 2 d. vidurinė mokykla akredituojama ir tampa Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija.

2016 m. organizuoja gražią rajono mastu gimnazijos šventę, kurioje pristatoma ir šventinama gimnazijos vėliava bei išleidžiama 60-ties metų jubiliejaus proga knygelė „Spoglądając przez okno wspomnień Sześćdziesiąt pięknych lat”, kurioje atsispindi gimnazijos istorija, mokinių pasiekimai ir svarbiausios veiklos.

 

Gimnazijos dabartis

Mokymo bei mokymo (-si) kokybės užtikrinimas išlieka viena prioritetinių gimnazijos veiklos sričių. Pagrindinės gimnazijos vertybės: poreikis tobulėti, kūrybiškumas ir atvirumas naujovėms, pagarba gimnazijos tradicijoms, įsipareigojimas bei atsakomybė už savo veiklą, saugios ir malonios aplinkos kūrimas.

Gimnazijos vizija: Moderni, ugdanti dorą ir pareigingą pilietį, suvokiant savo tautinį išskirtinumą, gimnazija, kurioje visai bendruomenei sudarytos sąlygos mokytis ir tobulėti.

Įgyvendindama gimnazijos viziją, bendruomenė kasmet analizuoja veiklą, tobulina ją ir siekia aukštesnių rezultatų. Galime pasidžiaugti, kad:

– mūsų gimnazijos abiturientų rezultatai 2015-2019 m. yra pakankamai geri. Aukštesnio lygio įvertinimai buvo pasiekti iš rusų (užsienio) ir lietuvių kalbos ir literatūros. Už minėtą laikotarpį džiaugiamės trimis šimtukais iš rusų (užsienio) kalbos egzamino;

– gimnazija ruošia abiturientus įstojimui į aukštąsias mokyklas. Geras mokinių pasiruošimas lemia, kad apie 70 % mokinių kasmet siekia aukšto išsilavinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose;

– nuo 2006 metų gimnazija kasmet yra viena iš geriausių mokyklų šalies konkurse „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” tarp Lietuvos gimnazijų lenkų dėstomąja kalba;

– nuo 2015 metų gimnazija organizuoja šalies mastu lenkų kalbos konkursą 4-tų  klasių mokiniams  „Pokochaj polską mowę“;

–  mokiniai, dalyvaudami įvairiuose rajono, šalies konkursuose bei dalykų olimpiadose laimi prizines vietas, garsina gimnazijos vardą;

– 2017 – 2019 m.  gimnazija dalyvavo šalies projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai, kuris subūrė visą bendruomenę (mokiniai, mokytojai ir tėvai) bendrai edukacinei bei kūrybiškai veiklai;

– 2018 m. pradėjome vykdyti projektą „Pradinio ugdymo, informatikos programos rengimas, bandymas ir diegimas“, kurio dėka pagerinta pradinių klasių kabinetų materialinė bazė kompiuterine įranga bei mokytojų kvalifikacijos kompetencijos;

–  kiekvienais metais pavyksta laimėti (iš Tautinių mažumų departamento prie LR bei kiti finansavimo šaltiniai)  ir sėkmingai vykdyti, bendradarbiaujant su kitomis rajono bei šalies mokyklomis projektus, kurių dėka mokiniai turi galimybę plėsti savo akiratį bei tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. („Kultūros lobynais“, „O buvo taip…“, ,,Ūžė girnos – byrėjo tautosakos lobynas“  ,,Mano žemėlapis Lietuvai“  ir kt.);

– nuo 2016 m. vyksta glaudus bendradarbiavimas su rajono mokyklomis organizuojant  metodines konferencijas („Mokinių pažangos skatinimas šiuolaikinėje mokykloje“, „Gera mokykla praktiškai“ ir kt.), kuriose mūsų rajono mokyklų mokytojai dalijasi metodine bei praktine patirtimi;

– gimnazija organizuoja daug išvykų, švenčių, akcijų, minėjimų, konkursų, renginių bei kitų edukacinių veiklų. Vykdo prevencines programas, kurios padeda mokiniams integruotis  į mūsų visuomenės gyvenimą.

2018-2019 metai palankūs gimnazijos remontui, kompiuterinės bei skaitmeninės įrangos įgijimui (atlikti II ir III aukštų kapitaliniai remontai, įsigyta moderni ir šiuolaikinė kompiuterinė įranga kiekviename kabinete, kuri padeda modernizuoti ugdymo procesą).

2020 m. – istoriniai metai. Gimnazijos bendruomenei tenka išmokti organizuoti ugdymąsi nuotoliniu būdu  ir vesti virtualias pamokas. Mokytojai ir mokiniai įgyja naujų kompetencijų, kurios yra svarbios šiuolaikiniame gyvenime.

Trumpai gimnazijos istorija lenkų kalba (čia)

Apie mūsų gimnazijos veiklą išsamiau galima susipažinti svetainėje www.ozeskovosgimnazija.lt 

 

ELIZA OŽEŠKOVA (1841 – 1910) – MŪSŲ GIMNAZIJOS GLOBĖJA

1841 m. birželio 6 d. gimė Milkovščiznoje (dabartinėje Baltarusijos Respublikoje, netoli Gardino miesto).

1852 m. mokėsi  Varšuvos parapinėje moterų katalikių mokykloje.

1866 m. išspausdinta pirmoji jos novelė ,,Vaizdelis iš bado metų”.

1870 m. apsigyveno Gardine.

1873 m. išspausdinti žymiausi rašytojos prozos kūriniai: ,,Marta”, ,,Mejeris Ezofovičius”, ,,Žemumos”, ,,Dziurdziovai”, ,,Prie Nemuno”, ,,Chamas”.

Nuo 1879 m. Ožeškova buvo knygyno – leidyklos Vilniuje bendrasavininkė.

1910 m. gegužės 18 d. mirė, palaidota Gardine.

 

Daugiau informacijos apie Elizą Ožeškovą (čia)

Prezentacija “Szlakiem Elizy Orzeszkowej po Grodnie” (čia)

Skip to content