Paieška

Planavimo dokumentai

 

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2021 metų strateginis planas

 

2019-2020 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Priedai:

Neformalusis moksleivių švietimas gimnazijoje 

Pradinio ugdymo mokymo dalykų konsultacijų grafikas

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priedai:

Neformalusis moksleivių švietimas gimnazijoje 

Trumpalaikių dalykų konsultacijų grafikas 2019-2020 m.m. (pagrindinis ir vidurinis ugdymas)

Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

 

2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas

 

2018-2019 m.m.

 

2017-2018 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2016-2018 metų strateginis planas 

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2018 metų veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017 metų veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017-2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017-2018 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priedai:

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašas 

Patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 

 

2016-2017 m.m. 

 

Priedai:

 
 
 
2015-2016 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2015- 2016 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 

 Priedai:

 
 
 
 
 
 
 

 

 
smart foreash