Paieška

Mokinių elgesio taisyklės

 

                                                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                                                               Direktorės 

        2015 m. sausio 30 d.

įsakymu Nr. V1-11

 

ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

1.    Mokinio elgesio taisyklės nustato Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos mokinių elgesio taisykles gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir gimnazijoje vykstančių renginių bei gimnazijos organizuojamų renginių, kurie vyksta už gimnazijos ribų, metu;

2.    Mokinys turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (tolau – Taisyklės), žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

 

I.            MOKINIO TEISĖS

3.    Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;

4.    Teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

5.    Dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

6.    Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo veiklos tobulinimo;

7.    Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą;

8.    Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu;

9.    Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

10.  Gauti gimnazijoje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;

11.  Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;

12.    Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;

13.  Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus;

14.    Gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas;

15.    Rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, neformaliojo ugdymo būrelius;

16.    Nemokamai naudotis Gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);

17.    Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba, Mokytojų tarybai
pritarus, mokytis savarankiškai;

18.    Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

 

II.         MOKINIO PAREIGOS

19.    Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

20.  Mokytis pagal privalomojo švietimo programas  iki 16 metų; 

21.    Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo gimnaziją, jos simbolius ir  nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu;

22.  Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms;

23.    Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (tėvų (globėjų, rūpintojų) įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į gimnaziją dienos;

24.    Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.);

25.    Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,  neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.));

26.    Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į gimnaziją ateiti švaria, tvarkinga gimnazijos apranga;

27.  Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje;

28.  Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus;

29.Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje;

30.    Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai);

31.Nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

III.      MOKINIUI DRAUDŽIAMA

32.    Įsinešti į gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;

33.    Gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, taip pat draudžiama ateiti į gimnaziją ir gimnazijos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

34.    Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, surašydamas drausmės pažeidimo fiksavimo lapą, ir atiduoda saugoti į seifą. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams;

35.    Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius;

36.    Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;

37.    Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu;

38.    Niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti  šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).

IV.       MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS

39.  Žodžiu (pagyrimas);

40.  Raštu (padėka, diplomas);

41.  Suteikimas galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose;

42.  Apdovanojimas dovanėle, prizu.

 

V.         MOKINIO DRAUSMĖS PRIEMONĖS

43.  Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios priemonės:

-          klasės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu;

-          informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;

-          mokinys gali būti svarstomas Gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje;

44.  Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:

-          pastaba;

-          papeikimas;

-         pašalinimas iš gimnazijos (už ypač grubius nusižeidimus).


_____________________________________________

 

 

 

 
smart foreash